Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
บริการวางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

   ปัจจุบันร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างต่างๆได้นำระบบโปรแกรมเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น และลูกค้าส่วนมากเข้าใจว่าซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาแล้วสามารถใช้งานได้เลย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น จะมีข้อมูลสินค้าจำนวนมาก และหลากหลาย ทำให้บางร้านต้องคิดหนักในการที่จะนำระบบโปรแกรมมาใช้ เพราะไม่มีความชำนาญในเรื่องโปรแกรมและมีบุคลากรที่จำกัด ทำให้ร้านต้องลองผิดลองถูกในการนำระบบโปรแกรมมาใช้

   ด้วยประสพการณ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด ที่มุ่งเน้นการให้บริการวางระบบโปรแกรมสำหรับธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น สามารถนำประสพการณ์มาแนะนำระบบงานให้สอดคล้องกับโปรแกรมที่วางระบบมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เริ่มตั้งแต่การสำรวจความต้องการผู้บริหาร แนวทางการจัดการ  สำรวจความพร้อมของข้อมูลค่าเริ่มต้นต่างๆของระบบ เช่น ข้อมูลสินค้า มีการแบ่ง หรือจัดหมวดหมู่ ประเภทของสินค้า ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อมูลลูกค้า การจัดกลุ่มลูกค้า เพื่อกำหนดราคาขาย ตามเงื่อนไขต่างๆ การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนการใช้งานโปรแกรม เช่น โอนข้อมูลต่างๆเข้าระบบโปรแกรม โดยไม่ต้องมานั่งคีย์ข้อมูลเอง สำหรับการสอนการใช้งานโปรแกรมนั้น จะใช้ข้อมูลจริงของกิจการนั้นๆ เพราะจะต้องมีการทดสอบก่อนที่จะใช้งานจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการขึ้นระบบจริงๆ

 

ขั้นตอนการวางระบบร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ขั้นตอนการวางระบบร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

สำรวจความต้องการและกำหนดข้อมูล

สอนการใช้โปรแกรมและส่งมอบงาน