Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ระบบร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

โปรแกรมที่ใช้วางระบบ่โปรแกรม Smile Account

เป็นโปรแกรมที่ใช้วางระบบร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้เกิดความง่ายในการใช้งาน ง่ายในการขึ้นระบบ รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบ มีความยึดหยุ่นในการใช้งาน สามารถเพิ่มเติมข้อมูลต่าางๆได้เอง รองรับการทำงานแบบออนไลท์ได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมอื่นๆช่วยทำให้การทำงานรวดเร็วกว่า รองรับการสร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน หรือเพิ่มเติมรายงานตามที่ต้องการได้ไม่จำกัด สะดวกในการเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มต่างๆได้เอง  

 

ระบบบริหารงานเคลมสินค้า

ระบบบริหารงานเคลมสินค้า

ในธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น คงหลีกเลี่ยงการเคลมสินค้าไม่ได้ เพราะปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูง ทำให้ร้านค้าต่างๆปรับตัวในการให้บริการ รวมถึงบริการการเคลมสินค้าด้วย ในโปรแกรมที่ใช้วางระบบร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น สินค้าโดยส่วนมากจะต้องมีการควบคุมหมายเลขเครื่อง หรือ Serial No. เพื่อความสะดวกในการเคลมสินค้า ไม่ว่าจะเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า หรือจะส่งสินค้านั้นไปเคลมกับบริษัทผู้จำหน่ายโดยตรง ทั้งการรับคืนสินค้าจากการเคลม หรือส่งสินค้าที่เคลมให้กับลูกค้า ทำให้ฝ่ายที่ทำงานด้านการเคลมสินค้าทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานขายสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วย Serial No. รองรับการขายสินค้าแบบบริการ สามารถขายได้ทั้งลูกค้าเงินสด ผ่านบัตรเครดิต และลูกค้าเงินเชื่อ หรือสินเชื่อต่างๆ  ซึ่งในหน้าจอสามารถดูข้อมูลราคามาตรฐานของสินค้า ราคาและส่วนลดต่างๆ สต็อกคงเหลือ ข้อมูลประวัติการขายสินค้า ตามลูกค้าหรือประวัติการขายตามสินค้า สามารถดูเอกสารการขายคงค้าง ข้อมูลเช็คในมือและเช็คคืน ประวัติการคืนเช็ค รวมถึงเป้าการขาย Rebate ได้  

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารงานลูกหนี้ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานลูกหนี้สำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นจัดทำใบเสร็จรับเงิน โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้  นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมา เพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน สามารถดูประวัติอายุลูกหนี้ได้  

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารงานจัดซื้อสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานจัดซื้อสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้าสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถบันทึกสัญญาราคาซื้อสินค้า และตั้งเป้าในการซื้อ / Rebate เพื่อเก็บรายละเอียดส่วนลดหรือเงื่อนไขต่างๆ สามารถเปรียบเทียบราคาซื้อก่อนการสั่งซื้อได้ โดยสามารถดูประวัติการซื้อตามเจ้าหนี้หรือประวัติการซื้อตามสินค้าได้ในหน้าจอที่ทำงานโดยไม่ต้องไปเปิดรายงานการวิเคราะห์ดู กรณีที่มีการซื้อที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อมาทำการปรับปรุงต้นทุนแฝง เพื่อปันส่วนเข้าต้นทุนสินค้าได้

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารงานเจ้าหนี้สำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานเจ้าหนี้สำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า สามารถบันทึกการรับใบวางบิลจากเจ้าหนี้ เพื่ออ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ สามารถดูข้อมูลของเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่ เอกสารซื้อที่คงค้าง ข้อมูลเกี่ยวกับเช็คในมือหรือเช็คคืน ดูประวัติการซื้อครั้งล่าสุด รวมถึงการดูเป้าในการซื้อ Rebate ได้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารงานสินค้าสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

 ระบบบริหารงานสินค้าคงคลังสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง , การตรวจนับสินค้า การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า ทั้งนี้ยังสามารถดูข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือตามคลังสินค้า แบบ Real Time ได้ สามารถบันทึกต้นทุนเพิ่มของสินค้าได้ เช่น ค่าขนส่งต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนของสินค้าที่แท้จริง

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

 ระบบบริหารงานเช็คและธนาคารสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานเช็คและธนาคารสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านเช็ครับ เช็คจ่าย และการทำธุระกรรมทางการกับธนาคารทั้งหมด สามารถคุมทะเบียนเช็คจ่าย การปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารงานบัญชีงบการเงินสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารงานบัญชีงบการเงินสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านบัญชีแยกประเภท รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจากระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ระบบบริหารการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบบริหารการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่ต้องเปิดรายงานตามระบบที่เกี่ยวข้องดู โปรแกรมจะแสดงข้อมูลมาให้อัตโนมัติ ระบบบริหารวิเคราะห์ข้อมูลจะมีหน้าจอให้ผู้บริหารดูข้อมูลได้ทันที เช่น การดูภาพรวมของบริษัทว่ามีสัดส่วนข้อมูล  รองรับการแสดงข้อมูลแบบกราฟได้ สามารถดูข้อมูลได้หลายมิติ หลากหลายมุนมอง  

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้ดูแลระบบร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผู้ดูแลระบบร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงาน โดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของพนักงานผู้ใช้ในโปรแกรม ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำเมื่อไร นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำข้อมูลช่วยเตือน โดยกำหนดข้อความ รวมถึงวันที่เตือนไว้ล่วงหน้าได้ และยังกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User เป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่มได้

...ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...